کوچک میل مانیوک

prev: قرص سازنده اوج
next: آخرین نوع از سنگ شکن بزرگ