جیوه خالص سازی طلا

prev: نماد شیمیایی برای آلومینیوم
next: ذخیره سنگ آهن در ایالت پاهانگ، مالزی