تثبیت کننده شکل جدیدی از نیروی باد است

prev: سنگ شکن سنگ در نزدیکی جمشید پور
next: مقاومت فشاریبتن