چکش استفاده

prev: موضوع طلایی است با استفاده از گیاهان مالابار
next: خرد کردن مدار و