درهم شکستن و خرد کردن گیاهان طلا

prev: جمع و صنایع صباح
next: اثر توسعه و معدن در توسعه صنعتی