فلوریت خرد کردن

prev: قبل از استقلال
next: وزن در هر 3 از 75 سنگ خرد