سرند اندونزی

prev: تجهیزات برای سنگ
next: آنچه یک استراحت هزینه برای بهره از سنگ آهن است