در مقیاس کوچک نمودار جریان پردازش و استخراج ساده

prev: محاسبه بار در گردش
next: 12 برنامه پنج ساله