من اصلا در پیروز شدن بر هر کسی قول

prev: هزینه ماشین سرند
next: کم سرعت پاره پاره کننده